Summary in english:

Huvudman för Svenska Nationalkommittén för radiovetenskap (SNRV) är Kungliga Vetenskapsakademien, KVA. SNRV bildades som en nationalkommitté inom KVA genom ett Kungligt brev år 1931. De av akademien fastställda stadgarna anger att SNRV är en expertkommitté under Kungliga Vetenskapsakademiens huvudmannaskap med uppgift att:

SNRV består under mandatperioden 2018-20 utav 20 av KVA utsedda ledamöter samt 2 av SNRV utsedda hedersledamöter. Utöver dessa finns cirka 120 adjungerade ledamöter. Ordförande är professor Daniel Sjöberg, Lunds universitet, och sekreterare docent Joakim Johansson, RUAG.

Nationalkommitténs arbete sker till övervägande del inom SNRVs tio sektioner. Sektionerna inom SNRV är:

Sektion Ämne Ordförande
A Elektromagnetisk mätteknik Jan Carlsson
Provinn AB
B Fält och vågor Martin Norgren,
Kungliga tekniska högskolan
C Signaler och system Fredrik Tufvesson
Lunds universitet
D Elektronik och fotonik Anders Rydberg
Uppsala universitet
E Elektromagnetisk miljö och interferens Kia Wiklundh
FOI
F Vågutbredning och fjärranalys Olov Carlsson
WRAP International AB
G Radio och vågutbredning i jonosfären Ingemar Häggström,
EISCAT
H Vågor i plasma Thomas Leyser
Institutet för rymdfysik
J Radioastronomi Michael Lindqvist
Chalmers
K Biologiska och medicinska effekter av elektromagnetisk strålning Jonna WilÚn 
Umeň Universitet

Utöver redan nämda personer består SNRV av följande ordinarie ledarmöter:

Jan-Olof Gustavsson, Blekinge tekniska högskola
Nina von Krusenstierna, Business Gnosjöregionen AB
Tommy Ljunggren, Ljunggren Consulting Team AB
Mats Nilsson, Kungliga tekniska högskolan
Hans Olofsson, Chalmers

Asta Pellinen-Wannberg, Umeå universitet
Stefan Silfverskiöld, Försvarshögskolan
Mats Viberg, Blekinge tekniska högskola

Dessutom finns följande hedersledamöter:
Mats Bäckström
Gerhard Kristensson

Uppdelningen av SNRV i sektioner är gjord för att matcha den struktur som gäller för den internationella organisationen (URSI) vilken är organiserad i tio 'commissions' på följande sätt:
A. Electromagnetic Metrology
B. Fields and Waves
C. Signals and Systems
D. Electronics and Photonics
E. Electromagnetic Noise and Interference
F. Wave Propagation and Remote Sensing
G. Ionospheric Radio and Propagation
H. Waves in Plasmas
J. Radio Astronomy
K. Electromagnetics in Biology and Medicine

Sektionsordförandena i SNRV är svenska representanter inom URSI.

SNRV har till sig knutit Stiftelsen Nordiska RadioSamfundet, NRS, som verkar för att utveckla den radiovetenskapliga kompetensen i Norden på bästa sätt. NRS arrangerar bl a symposier coh seminarier i de nordiska länderna. De största återkommande arrangemangen är det Nordiska radiosymposiet och kortvågskonferensen på Fårö som båda hålls vart tredje år.


Webansvarig: Martin Norgren,
Kungliga tekniska högskolan

Senaste uppdatering: 2021-11-08