Sektion E.
Elektromagnetiskt miljö och interferens

Ordförande:

Kia Wiklundh, FOI.

E-post: kia.wiklundh@qamcom.se

Ansvarsområde

Inom sektion E arbetar vi med FoU beträffande den elektromagnetiska miljön och dess påverkan på elektroniska och elektriska system. Elmiljön kan vara såväl naturligt betingad, t.ex. åska, som artificiell. I det senare fallet kan dess ursprung vara avsiktligt, såsom strålning från en radiosändare, eller oavsiktligt, exempelvis strålning från en PC. En viktig aspekt på sektionens verksamhet är att medverka till att skapa en förbättrad vetenskaplig grund för hur störningar uppstår och hur man förhindrar oacceptabel inverkan av dessa på systemprestanda. Sektionens intresseområde innefattar även geo-elektriska och –magnetiska fält och elektromagnetiska fält härrörande från seismiska aktiviteter.

Avsikten med sektionens verksamhet är främst att verka för idé- och informationsutbyte mellan forskare inom området. Sektionen ska också stödja Svenska Nationalkommittén för radiovetenskap (SNRV) i dess nationella och internationella åtaganden.

Aktiviteter

Sektionen anordnar 1 –2 sektionsmöten per år, bestående av mötesförhandlingar samt tekniskt/vetenskapliga föredrag inom något för sektionen aktuellt och intressant område. Vissa av dessa möten sker i samarrangemang med andra sektioner eller med den svenska lokalavdelningen för EMC-samfundet inom IEEE.

Medlemmar

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Alexandersson Sabine FMV
Björklöf Dag Konsult, f.d. Semko
Bohlin Georg Bombardier Transportation Sweden AB 
Bäckström Mats  Saab Aeronautics, KTH
Carlsson Jan Provinn
Cooray Vernon Uppsala Universitet
Ekman Jonas Luleå Tekniska Universitet
Eriksson Göran ABB AB
Hurtig Tomas FOI
Höijer Magnus FOI
Juhlin Lars-Erik  ABB Power Systems, HVDC
Karlsson Christer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Karlsson Torbjörn Emecus AB
Lundgren Urban SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Lundmark Martin Luleå University of Technology
Månsson Daniel KTH
Niska Stefan Trafikverket
Nordström Barbro Pensionär, f.d. FMV
Nyholm Sten FOI
Silfverskiöld Stefan Försvarshögskolan
Skansens Jenny ABB Power Power Technologies HVDC
Stenumgaard Peter  FOI
Thottappillil Rajeev KTH
Undén Göran Konsult, f.d. FMV
Welinder Jan  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Wiklundh Kia Qamcom Reseach and Technology AB
Ye Ming HUAWEI TECHNOLIGIES SWEDEN AB